When you work with Pandas Dataframes and you have typing unfriendly column names, it really decreases your speed. In this tutorial, I will go through one of the problems in column names — column names with upper cases.

If you are here to learn how to lower case the column names, you already know how to upload dataset and the other casual stuff:

Yəqin ki, hamımız dedektiv janrda yazılmış əsərlərlə tanışıq. Dedektiv problem ilə tanış olur, daha sonra sorğu-sual edərək məlumatlar toplayır və sonda həmin məlumatlar arasında məntiqi uyğunluq quraraq qatilin kim olduğunu tapır. Bəzən bizə lazım olan bütün informasiyanı bilsək də, problemi həll etmək üçün bu kifayət etmir. …

Anar Abiyev

Process Automation Engineering Student, Machine Learning Learner

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store